wtorek , 9 sierpień 2022
previous arrow
next arrow
Slider
gdansk.pl

Dzielnica Zaspa Rozstaje – Raport końcowy

gdansk.pl
gdansk.pl

Kolejne, 50. już spotkanie obywatelskie Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami pn. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” odbyło się 28 kwietnia br. w dzielnicy Zaspa Rozstaje. Spotkanie to poprzedziły warsztaty z liderami lokalnej społeczności oraz wizyta prezydenta Pawła Adamowicza w dzielnicy Zaspa Rozstaje. Nowa, rozbudowana formuła obywatelskich spotkań Prezydenta Miasta Gdańska pozwala lepiej poznać najważniejsze sprawy mieszkańców poszczególnych dzielnic.

Poniżej prezentujemy Państwu raport końcowy, który Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej przedstawił Radnym Miejskim reprezentujacym Okręg nr 5

WARSZTATY

W warsztatach udział wzięli liderzy społeczności lokalnej oraz urzędnicy i pracownicy jednostek organizacyjnych miasta. Na terenie Zaspy Rozstaje do gminy Gdańsk należą głównie szkoły i parki, więc mieszkańcy z problemami zwracają się do Zarządu Spółdzielni, która zarządza większością terenu dzielnicy.

Raport z warsztatów przedstawiony został na stronie internetowej miasta. W skrócie efektem spotkania jest:

 • Wsparcie przy organizacji turnieju pn. „Do przerwy 0-1”, w którym udział mogą brać nieformalne drużyny zarówno chłopięce i dziewczęce.

Organizatorów wspierają mieszkańcy oraz pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozstaje”, dodatkowo Ewa Majkowska, dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem „Nasza Szkoła” zaoferowała, że przygotuje ciepły posiłek dla uczestników turnieju.

 • Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II.

Zaplanowane jest zamontowanie w parku oświetlenia i wybudowanie na pograniczu parku nowego ministadionu. Ponadto, w pobliżu, na terenie wygospodarowanym po modernizacji boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 planowana jest budowa żłobka.

 • Remont kładki nad skrzyżowaniem al. Rzeczpospolitej – al. Jana Pawła II.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku rozważy, jakie byłoby najlepsze rozwiązanie dla poprawy funkcjonalności kładki.

 • Mieszkańcy nie zgadzają się na inwestycję handlowo – usługową, która ma powstać na terenie, który spółdzielnia mieszkaniowa dzierżawi.

Problem ten spółdzielnia może rozwiązać poprzez zorganizowanie konsultacji z mieszkańcami.

 • Potrzebny remont budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych podpisał umowę z placówką, która określa do jakich prac remontowych zobowiązane jest Miasto, a które szkoła powinna wykonać z własnych środków. Miasto w ramach programu termomodernizacji realizuje inwestycję w innej szkole na terenie dzielnicy.

 • Brak organizacji i stowarzyszeń zrzeszających mieszkańców i działających lokalnie.

Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych UMG podejmie współpracę z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozstaje” w działaniach promujących Budżet Obywatelski 2016 wśród mieszkańców dzielnicy.

 

gdansk.pl
gdansk.pl

WIZYTA PREZYDENTA W DZIELNICY

Kolejnym etapem przygotowań do spotkania była wizyta prezydenta Pawła Adamowicz w dzielnicy Zaspie Rozstaje. Towarzyszyli mu urzędnicy oraz Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozstaje”.

 

Efektem tego spotkania są zobowiązania dla jednostek miejskich do wykonania następujących czynności:

 • Ustawienie ławek w Parku im. Jana Pawła II.
 • Remont chodników należących do gminy, które graniczą z chodnikami należącymi do Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym budowa nowego chodnika wokół Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem „Nasza Szkoła”, chodnik następnie należy przekazać SM „Rozstaje”.
 • Konieczność przystąpienia w 2016 r. do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 111 i 112 w obrębie 33 (teren pomiędzy ul. Burzyńskiego, ul. Żwirki i Wigury, al. Rzeczpospolitej) z przeznaczeniem tego terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. W związku ze sprzeciwem mieszkańców – wyrażonym na spotkaniu w dniu 28 kwietnia br. – przystąpienie do zmiany planu miejscowego będzie możliwe po przedstawieniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Rozstaje” uzgodnionej z mieszkańcami sąsiednich budynków wstępnej koncepcji zabudowy i zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Koncepcja ta będzie stanowiła uzupełnienie wcześniejszego wniosku Spółdzielni, o czym Spółdzielnia zostanie poinformowana.
 • Zainicjowanie spotkania Dyrektora Wydziału Skarbu UMG z Prezesem Spółdzielni w sprawie przekazania praw i uporządkowania własności działek i chodników z zachowaniem ciągłości terenów należących do gminy i SM „Rozstaje”.

Spotkanie odbyło się pod koniec kwietnia br. omówiono na nim m.in. kwestie układów komunikacyjnych-drogowych jak również inne sprawy interesujące członków Zarządu SM Zaspa „Rozstaje” tj. zamiany nieruchomości.

 • Zainicjowanie spotkania Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozstaje” i z Dyrektorem Szkoły Podstawowej z Przedszkolem „Nasza Szkoła”, w celu przedyskutowania kwestii dojazdu do szkoły od strony CH „Gildia” oraz przygotowanie planu dojazdu do Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem „Nasza Szkoła” od strony CH „Gildia” oraz jego realizacja.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku porozumiał się w tej sprawie z Prezesem „Gildii Gdańskiej”, który wyraził zgodę na utworzenie dojścia od parkingu „Gildii” do Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem „Nasza Szkoła”. Do ustalenia pozostaje jedynie wskazanie dokładnej lokalizacji podczas wspólnej wizji.

 

SPOTKANIE PREZYDENTA ADAMOWICZA NA ZASPIE ROZSTAJACH

Spotkanie odbyło się 28 kwietnia w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12. Na początku spotkania prezydent Paweł Adamowicz poruszył najważniejsze sprawy dzielnicy podczas prezentacji multimedialnej. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jakie inwestycje zostały w ostatnim czasie zrealizowane w dzielnicy, a także jak planowany jest dalszy rozwój działań inwestycyjnych na Zaspie Rozstaje. Podczas spotkania prezydent Gdańska wręczył wyróżnienie Danucie Dębek za zaangażowanie i prace na rzecz środowiska lokalnego.

 

W drugiej części spotkania zastępcy prezydenta odpowiadali na pytania mieszkańców.

Zakres tematów, które zgłaszali mieszkańcy obejmował m.in.:

 • Zły stan kładki nad skrzyżowaniem al. Rzeczpospolitej – al. Jana Pawła II. Zainstalowano windy ale tylko z jednej strony – Planowana jest kompleksowa przebudowa skrzyżowania z uwzględnieniem rozbiórki części kładki dla pieszych od strony Wrzeszcza, dlatego budowa 2 wind z tej strony nie została uwzględniona. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku złożył w br. wniosek do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Wydziału Programów Rozwojowych UMG o przebudowę kładki i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Na odcinku al. Jana Pawła II od kładki do przystanku SKM droga jest bez odwodnienia i oświetlenia – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku przewidział do realizacji w ramach kompleksowej przebudowy al. Jana Pawła II oświetlenie wraz z odwodnieniem. Z uwagi na wysoki koszt, zadanie to zostało poddane etapowaniu. Do tej pory w miejscu, gdzie zbierało się najwięcej wody wykonano wpust, jednak jest to działanie doraźne. Na pełne rozwiązanie problemu wymagana jest realizacja inwestycji. W ramach bieżącego utrzymania zainstalowano oświetlenie w okolicach przejść dla pieszych. Przebudowa al. Jana Pawła II została wpisana do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych.
 • Brak toalet w pasie nadmorskim – Miasto podjęło działania w tym zakresie. Na parkingu są stawiane toalety przenośne (toi-toi), w przetargach punkty gastronomiczne mają zapewnić toalety. Poza tym przewidywana jest realizacja docelowo 2 – 3 punktów stałych.
 • Większe bezpieczeństwo w parku i w okolicy – Kontrole w parku przeprowadzane są doraźnie przez patrole zmotoryzowane i piesze kierowane w rejon dzielnicy Zaspa.
 • Możliwość wybudowania toru rolkowego dla gdańszczan np. w okolicy morza – Projekty budowy ścieżek o nawierzchni bitumicznej w strefie ochronnej ujęć wody są opiniowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku negatywnie. Natomiast droga dla rolkarzy przewidziana jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 0621 (zakres planu: od ul. Czarny Dwór do ul. Jana Pawła II). Plan był konsultowany ze Stowarzyszeniem Rolkarzy i powstał we współpracy z Politechniką Gdańską.
 • Duży ruch i wzmożony hałas na al. Jana Pawła II, pomóc w tej sytuacji miała budowa nowej ul. Słowackiego a zwłaszcza jej III etap, który miał dotrzeć za ETC O dofinansowaniu dalszego etapu inwestycji zadecyduje możliwość pozyskania środków unijnych i ministerialnych.
 • Edukacja: problem łączenia gdańskich szkół a także jakość kadry nauczycielskiej przedmiotów zawodowych – Zmiany w sieci szkół planowane są w oparciu o potrzeby uczniów, dane demograficzne oraz aspekt finansowy. Ważne jest również wzbogacanie oferty dla uczniów. Wszystkie propozycje zmian opiniuje Gdańska Rada Oświatowa.  Miasto dużą wagę przykłada do szkolenia zawodowego. Centra Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego rozwijają się, powstają programy nauczania specjalności, które zamawiają pracodawcy oraz opracowywana jest nowa jakość nauczania zawodowego. Przykładem może być „Tydzień Zawodowca”, w którym istotną rolę odegrała współpraca szkół z pracodawcami.
 • SM Zaspa „Rozstaje” wydzierżawiła działkę z przeznaczeniem pod inwestycję handlowousługową, mieszkańcy domagają się, by na tym terenie zachować miejsca parkingowe – O decyzję o warunkach zagospodarowania terenu może ubiegać się każdy mieszkaniec. W ramach decyzji poza parametrami urbanistyczno-architektonicznymi m.in.  określa się liczbę miejsc parkingowych, które muszą zostać zrealizowane przez wnioskodawcę na nieruchomości objętej wnioskiem.
 • Brak miejsc parkingowych i troska mieszkańców o pozostawienie terenów zielonych – inwestycje dot. terenów spółdzielni nie zależą od Miasta. Na spotkaniu Pawła Adamowicza z prezesami zarządów gdańskich spółdzielni mieszkaniowych, prezydent Gdańska zwrócił się z prośbą o opracowanie koncepcji zagospodarowania/inwestycji swoich terenów. We wniosku dot. zagospodarowania przestrzennego postawiono warunek wydzielenia miejsc parkingowych dla mieszkańców.
 • Zdewastowana roślinność brak nadzoru na terenie, na którym prace prowadzi deweloper – obecnie trwa umowa (zawarta do dnia 31.05.2016) na dzierżawę terenu w Parku Zaspa im. Jana Pawła II. Na wspomnianym terenie na bieżąco wykonywane są kontrole, a w związku z poruszanymi uwagami zostanie przeprowadzona dodatkowa kontrola terenu  dzierżawy. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy, Dzierżawca zostanie pouczony, a w przypadku dalszych nieprawidłowości zostanie mu naliczona kara umowna.
 • Zniszczona ścieżka rowerowa w ciągu al. Jana Pawła II (na odcinku od
  ul. Meissnera do al. Rzeczypospolitej)
  – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku spotka się w maju br. z przedstawicielami dwóch inwestorów, którzy prowadzą prace w okolicy ścieżki. Na spotkaniu zostanie określony termin wykonania niezbędnego zakresu robót przywracających prawidłowy przebieg ścieżki wzdłuż istniejącego ciągu pieszego.
 • Utrudniony dojazd do szkół przez wąską ul. Burzyńskiego – droga ta należy do SM Zaspa „Rozstaje”, więc rozwiązanie tego problemu leży po stronie Zarządu Spółdzielni. W obecnej sytuacji o rozwiązaniach drogowych decydują mieszkańcy za pośrednictwem spółdzielni.
 • Brak filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na terenie dzielnicy – mieszkańcy samodzielnie powołali na własne potrzeby nieformalną bibliotekę, mają niewielkie pomieszczenie i  zbiór książek. Sprawa, którą poruszył mieszkaniec została przekazana Dyrekcji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku z prośbą o informację w zakresie organizacji biblioteki.

Poza tym:

 • Niebezpieczna ścieżka rowerowa na skrzyżowaniu przy ETC – obecnie trwają prace projektowe nad nowymi rozwiązaniami, które mają poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na skrzyżowaniu, na wysokości ETC. Wprowadzenie nowych rozwiązań planowane jest do końca czerwca 2015 roku.
 • Problem z dojazdem do garaży przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Chrobrego – droga w ciągu ul. Żwirki i Wigury nie ma nadanej żadnej kategorii, jest drogą wewnętrzną w trwałym zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej Rozstaje i zarządca terenu odpowiada za organizację ruchu. W kwestii problemów z dojazdem do garaży przy ul. Chrobrego tereny te należą do dwóch przedsiębiorstw, które mają swoje siedziby od ul. Józefa Hallera 132. Wobec powyższego mieszkańcy powinni wniosek skierować do tych podmiotów.
 • Składowanie piachu na terenie budowy, który zdaniem mieszkańców wiatr rozwiewa – masy ziemne są wykorzystywane przy budowie i po jej zakończeniu zostaną zniwelowane.
 • Zanieczyszczony teren przy przystanku na skrzyżowaniu ulic Leszczyńskich i Jana Pawła II – teren ten został zgłoszony do uprzątnięcia przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.
 • Wnioski o remont chodników na dzielnicy Zaspa Rozstaje można zgłaszać do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Program realizowany przez Miasto jest wieloletni, dlatego warto zgłaszać wnioski, które mają szansę zostać zrealizowane w kolejnych latach.
 • Czyszczenie instalacji sanitarnej na ul. Burzyńskiego – kanał wspomnianej ulicy czyszczony jest dwa razy w roku, najbliższe planowane czyszczenie odbędzie się maju br.
 • Na osiedlu rosną topole, których korzenie niszczą chodniki – mieszkańcy mogą złożyć wniosek o wycięcie topoli, a Wydział Środowiska UMG go rozpatrzy.
 • Mieszkańcy są przeciwni budowie budynków mieszkalnych w rejonie ulic Burzyńskiego, Żwirki i Wigury oraz al. Rzeczypospolitej, ponieważ ich zdaniem nowa zabudowa spowoduje utrudnienia komunikacyjne, zwiększenie deficytu miejsc postojowych oraz likwidację terenów zieleni ogólnodostępnej – Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy terenu w tym rejonie mogą powstać 11-piętrowe budynki. Każda decyzja Urzędu o warunkach zagospodarowania jest adekwatna do sytuacji otoczenia i podejmowana w oparciu o wcześniejsze analizy.

 

 

Raport przygotowała:

Anna Sochacka

Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych/

Wydział Rozwoju Społecznego

gdansk.pl

About Kasia

Zobacz również

Osiedle Pilotów 21 pnie się ku gorze.

W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęła się rozbiórka budynku prywatnej przychodni Sanitas, dziś nie ma już …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.