poniedziałek , 8 sierpień 2022
previous arrow
next arrow
Slider
gdansk.pl

Posiedzenie Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic – 03.06.2015

Posiedzenie Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic – 03.06.2015

Drugie posiedzenie Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic poprowadził Piotr Kowalczuk, zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej.

Dwugodzinne spotkanie tym razem zdominowała tematyka społeczna, zwłaszcza możliwości i warunki dożywiania dzieci oraz osób potrzebujących pomocy.

Barbara Szymańska, dyrektor Biura Informatyki przedstawiła obecnym na spotkaniu przewodniczącym zarządów dzielnic informację na temat możliwości synchronizacji i przekierowania skrzynek mailowych oraz możliwościach dotyczących domeny. Radni zgodzili się, że ustandaryzowane adresy pocztowe tworzone będą według klucza:  „nazwadzielnicy@gdansk.gda.pl” , a w przypadku długich nazw zostaną skrócone. Barbara Szymańska, zadeklarowała, że do końca sierpnia wszystkie adresy zostaną utworzone wg tego wzoru. Poinformowała, ze skrzynki mają pojemność ograniczoną do 1 Gb i w związku z tym muszą być systematycznie czyszczone. W związku z sygnałami dotyczącymi próśb o wymianę sprzętu, dyrektor Biura Informatyki powiedziała, że  jeszcze w tym roku przewidywana jest modernizacja. Przeprowadzane będą przetargi i jeśli się uda będziemy się starali zapewnić laptopy, choć nie będzie to obligatoryjne. Ustalono też, że zostaną wyjaśnione nieścisłości między mapą jednostek, a  dzielnic a spisami ulic na Oruni.

Mecenas Andrzej Bodakowski, przedstawił radnym informację na temat najczęściej popełnianych błędów w uchwałach podejmowanych przez Rady Dzielnic. Najwięcej błędów występuje w tytułach uchwał. Bywa, że numeracja uchwał się pokrywa, a tytuły nie odpowiadają  treści uchwały. Zaapelował o większą dokładność.  Zwrócił też uwagę, że regulując ten sam zakres działania trzeba pamiętać, aby uchylić wcześniejszą uchwałę.  Wyjaśnił również wątpliwości dotyczące głosowania w sposób tajny. Statut Rad Dzielnic dopuszcza glosowanie tajne w ściśle określonych przypadkach. Nie można natomiast poszerzać go określając to dodatkowo w Regulaminie rady, który  powinien być instrukcją działania rady czy komisji. Za pomocą Regulaminu nie można rozszerzać kompetencji statutowych. Andrzej Bodakowski prosił też, by dokładniej sprawdzać czy uchwała jest na pewno potrzebna, bo bywa, że reguluje coś, co już ma uregulowanie.

Paweł Kordowski z Biura Rady Miasta Gdańska, przedstawił informację nt. wniosków o sfinansowanie projektów oraz procedury UM związane z przesuwaniem środków w ramach budżetu miasta. Przypomniał, że ten rok jest bardzo specyficzny, bo utrudnione było zaplanowanie budżetu. Nie wiadomo było ile Rad Dzielnic powstanie i jaka będzie w nich frekwencja, co miało wpływ na konkretne budżety.  Przedstawił drogę obiegu wniosków i poprosił, by składać je trochę wcześniej niż dotychczas.

Maciej Kukla, kierownik Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych omówił trzecią edycję gdańskiego budżetu obywatelskiego. Został on w tym rok wydłużony o tydzień do 22 czerwca. – Wiemy, że nie wszyscy mieszkańcy mają dostęp do komputerów dlatego we wszystkich filiach bibliotek mieszkańcy mogą także wnioski wypełnić. W trakcie spotkania również przedstawiciele rad dzielnic zadeklarowali, że projekty będzie można wypełniać w ich siedzibach.

Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska przedstawił informację nt. BAND – „Bank Nasadzeń Drzew”. Poinformował, że na wniosek właściciela gruntów drzewa często są wycinane. Dlatego powstała aplikacja pozwalająca określić, w której dzielnicy i w jakim miejscu można by nasadzić drzew. Dyrektor oczekuje od mieszkańców wskazania kilku tysięcy takich punktów. Wniosek może wydawać sie trudny do wyplenienia, ale po 2-3 minutach w aplikacji na smartfona lub poprzez stronę http://bandgdansk.com/  zaczyna to działać. Od razu widać, czy wskazane miejsce jest zgodne z planem, czy np. jest możliwa kolizja z właścicielem nieruchomości. Ustalono, że prezentacja projektu również trafi do wszystkich dzielnic.

Eugeniusz Erdmann, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Rudniki poruszył temat utylizacji skażonych odpadów w tej dzielnicy. W odpowiedzi Maciej Lorek, przedstawił jak problem wygląda od strony UM. Zgodzono się, że zarówno Miasto, jak i radni dzielnicowi muszą w tej sprawie się aktywizować i zgłaszać podobne przypadki policji. Temat będzie kontynuowany.

Karol Ważny, przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa zwrócił uwagę na projekty architektury małej zieleni. Maciej Lorek, poinformował, że środki finansowe są także na zazielenienie skwerów. Warunkiem jest łączny udział w projekcie fundacji  i stowarzyszenia. – W pierwszym roku, dajemy środki finansowe na wykonanie projektu, a w drugim na realizację. Choć to nie budżet obywatelski, ale jednak dodatkowa możliwość na zazielenienie skweru.

Radosław Szauer, z MOSiR przedstawił  informację nt. akcji „Aktywuj się w Gdańsku”. Jest to bezpłatny program sportowy trwający od 3 lat i skierowany do mieszkańców Gdańska. Tworzy go cykl bezpłatnych aktywności, które odbywają się regularnie, nie rzadziej niż raz w tygodniu. W realizacji programu wykorzystywane są obiekty miejskie oraz plenery, np. plaża czy Park im. R. Reagana. Wybrane aktywności tj. zajęcia biegowe,  zumba, MTB, wspinaczki halowe, zajęcia z badmintona, parkour, jogi, fitness dla dzieci, friesbie i crossfit są odpowiedzią na zainteresowanie mieszkańców daną formą ruchu. Promowane są też innowacyjne dyscypliny. Praktycznie każdy może wybrać coś dla siebie. Charakter poszczególnych zajęć ma być jak najbardziej przystępny. Jego celem jest wytworzenie pozytywnego nawyku ruchu, bez względu na wiek czy kondycję. Do programu można przystąpić w każdej chwili, ćwiczyć regularnie lub okazjonalnie w wybranych treningach. Prowadzą je doświadczeni instruktorzy – partnerzy MOSiR w Gdańsku. Ważna jest regularność (raz w tygodniu) oraz to, że w każdej chwili można  dołączyć do zajęć, jak i z nich zrezygnować, bo nie ma zapisów.

Ewa Lieder, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny poprosiła o możliwość konsultowania dyscyplin i lokalizacji tych zajęć. Na spotkaniu ustalono, że kolejne zajęcia, które pojawią się od września (np. gimnastyka dla seniorów i dla mam dziećmi do 3 roku życia ) omawiane będą na kolejnych Kolegiach Przewodniczących Zarządów Dzielnic.

Prezydent Piotr Kowalczuk oraz Lidia Kamińska z MOPR poruszyli temat dożywiania i obiadów w szkołach finansowanych często ze środków Rad Dzielnic. Prezydent poprosił, aby powstrzymać się od przyjmowania wszelkiego typu uchwał dotyczących dożywiania w szkołach, bo to MOPR ma na to środki i z nim warto najpierw się skontaktować.  Dożywianie jest zadaniem obowiązkowym gminy i w budżecie planujemy na nie środki. Lidia Kamińska przypomniała, że rozeznaniem tych potrzeb zajmują się przede wszystkim pracownicy socjalni we współpracy z pedagogami. Reagujemy na każdy sygnał i prosimy o skontaktowanie się jeśli jest taka potrzeba. Oprócz ustawy o pomocy społecznej mamy też dodatkowo program wspierania finansowania. W budżecie miasta, mamy zabezpieczone 1 mln 450 tys.  zł.  Dodatkowo, Rada Miasta podjęła uchwałę, w której poszerzyliśmy jeszcze grupę rodzin, które mogą zostać objęte dożywianiem dzieci. Od stycznia do  czerwca skorzystało z niego 1800 dzieci, a z kolejnego dodatkowo 200.

W kwestii dożywiania jest to nasza podstawowa działalność i proszę o zgłaszanie potrzeb  w tym zakresie.  Jest też dział wspierania rodziny. My wchodzimy do środowiska, a przyznanie pomocy odbywa sie na podstawie decyzji administracyjnej. – Jeśli zdarzy się więc „żebractwo szkolne”, to proszę o kontakt bezpośrednio do mnie – mówił z-ca Prezydenta ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk. Lidia Kamińska, dodała, że na uwagę zasługują też „Placówki wsparcia dziennego”. Są to jednostki organizacyjne wspierania rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Również w tych placówkach, których adresy znajdują się na stronie http://mopr.gda.pl/wsparcie-dla/wsparcie-dla-rodzin-i-dzieci/placowki-wsparcia-dziennego dzieci mają zapewniony posiłek.

Jest też pomoc osobom niepełnosprawnym i będącym bezdomnymi. Regionalnymi dystrybutorami pomocy żywnościowej z UE w 2015 roku są  3 organizacje: Banki Żywności, PCK i Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Z kolei Piotr Kowalczuk, jeszcze raz powtórzył – w szkole można zbierać na biwaki, zielone szkoły, ale nie na dożywianie, bo to jest domena MOPR-u.

Beata Dunajewska, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia RMG zaprosiła na cykliczne dyżury w Radzie Miasta, na których dyżurować będzie dwójka  radnych Miasta Gdańska, oraz przedstawiciele Wydziału Rozwoju Społecznego  i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ostatni wtorek miesiąca od 15.30 do 16.00. Zadeklarowała też w imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej, że zajmie się zmianami w statutach rad dzielnic.

Kończąc spotkanie prezydent Piotr Kowalczuk zaprosił na kolejne Posiedzenie Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic, które odbędzie się w pierwszą środę lipca  w sali 209 Instytutu Kultury Miejskiej na Długim Targu o godzinie 17.00.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

About Kasia

Zobacz również

Sopot Non-Fiction

Serdecznie zapraszamy na XI. edycję Festiwalu Teatru Dokumentalnego i Rezydencję Artystyczną Sopot Non-Fiction. Podczas rezydencji …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.