fot. Straż Miejska w Gdańsku

Zimą odśnieżamy – czyli „Razem dbamy o Nasze Miasto”

Fot. Straż Miejska w Gdańsku
Fot. Straż Miejska w Gdańsku

Kilka prostych sugestii, które wystarczy wziąć sobie do serca i kierować się nimi na co dzień, aby wszystkim nam żyło się lepiej. Rozpoczęła się realizacja kampanii edukacyjnej „Razem dbamy o Nasze Miasto”, której autorami są: Miasto Gdańsk, Zarząd Dróg i Zieleni oraz Straż Miejska. Powstały animowane spoty filmowe i plakaty. Zaplanowano też spotkania z mieszkańcami.

Celem kampanii jest kształtowanie społecznych postaw mieszkańców oraz utrwalanie świadomości, że „jestem z Gdańska, więc dbam o Gdańsk”. Głównemu przesłaniu towarzyszy pięć haseł, które przypominają gdańszczanom o ich obowiązkach i przekonują, że warto:
– dbać o porządek wokół posesji zimą,
– segregować śmieci,
– sprzątać po swoim psie,
– zwracać uwagę, by odpady niebezpieczne trafiały tylko do miejsc wyznaczonych,
– odwozić odpady po remontach do zakładu utylizacyjnego.

Powstało pięć animowanych spotów. Filmiki trafiły już do kina Helios w Gdańsku i można je tam zobaczyć przed wybranymi seansami. Produkcje będą też dostępne na kanale YouTube Straży Miejskiej w Gdańsku, jak również na stronach: Miasta Gdańska, Zarządu Dróg i Zieleni, Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku oraz czystemiasto.gdansk.pl.

Na gdańskich przystankach autobusowych i tramwajowych zawisło 40 plakatów typu citylight, które w bezpośredni sposób odwołują się do treści spotów. Przypominają właściwe przepisy i podpowiadają, gdzie dowiedzieć się więcej na ten temat. Podobne informacje pojawią się w pojazdach komunikacji miejskiej.

Tematem pierwszego z prezentowanych spotów są:

Zimowe obowiązki właściciela nieruchomości

Aura w tym sezonie łaskawa dla tych, którzy mniej lubią śnieg. Niemniej jednak przed nami jeszcze dwa miesiące zimy. Będąc świadomym swych obowiązków trzeba pamiętać, że o chodnik położony wzdłuż nieruchomości musi zadbać jej właściciel! Jest nim – zgodnie z zapisami ustawy – również współwłaściciel nieruchomości oraz użytkownik wieczysty. Są to też jednostki organizacyjne i osoby, które mają nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością.

Ustawa definiuje także pojęcie chodnika. Służy on pieszym i jest wydzieloną częścią drogi publicznej, położoną bezpośrednio przy granicy posesji. Jeżeli pomiędzy nieruchomością a chodnikiem jest na przykład trawnik lub inny pas oddzielający, będący własnością gminy, sytuacja nieco się zmienia. Gdy chodnik nie przylega bezpośrednio do nieruchomości, to obowiązek uprzątania śniegu i lodu spoczywa na zarządcy drogi.

Gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielorodzinnymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela spoczywają na osobach zarządzających nieruchomością wspólną: na wspólnotach mieszkaniowych lub bezpośrednio na właścicielach lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Dbanie o czystość chodnika to obowiązek posiadacza każdej nieruchomości, bez względu na jej przeznaczenie i sposób użytkowania. Nie ma znaczenia czy granicząca z chodnikiem działka jest zabudowana czy nie, czy właściciel mieszka na posesji oraz czy nieruchomość ma charakter mieszkalny.

W związku z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późn. zm.) w zapisach prawa miejscowego /Uchwała nr XXX/684/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska/, uszczegółowiono obowiązki właścicieli nieruchomości.

Są oni zobowiązani do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości codziennie do godz. 8:00, a w przypadku intensywnych opadów śniegu w ciągu 6 godzin od chwili, gdy padać przestaje. Osoba taka (lub ktoś w jej imieniu) musi:
1) zamiatać, zbierać, grabić, zmywać, itp.;
2) odgarniać śnieg i błoto pośniegowe w takie miejsce, by nie zakłócać ruchu pieszych;
3) usuwać śliskość (z zachowaniem określonych w przepisach wymagań w sprawie środków, których wolno używać na drogach publicznych oraz ulicach i placach);
4) sprzątać z chodnika piasek lub inne kruszywo, gdy nie jest już ślisko.

Zabrania się jednocześnie uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię. Nie wolno też składować pod drzewami śniegu, lodu i błota pośniegowego, zawierających środki chemiczne używane do usuwania śliskości, dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zimowe obowiązki zarządcy drogi

Zarząd drogi odśnieża chodniki w sytuacji, gdy nie przylegają one bezpośrednio do nieruchomości, lecz są od niej oddzielone – na przykład trawnikiem. Także zarządca drogi musi pozbyć się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodnika, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na tym chodniku. A gdy jest na nim przystanek komunikacyjny, to utrzymanie go w odpowiednim stanie stanowi obowiązek firmy, która użytkuje tereny służące komunikacji publicznej.
Zarządca drogi usuwa także błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte przez właścicieli nieruchomości z chodników na trawniki i pasy zieleni (ale nie na jezdnię!).

Drogi wewnętrzne

Utrzymanie właściwego stanu drogi wewnętrznej to obowiązek zarządcy terenu, przez który ta droga przebiega. Jeśli go nie ma, obowiązki przechodzą na właściciela terenu. Dotyczy to dróg na terenie osiedli mieszkaniowych oraz dróg dojazdowych do obiektów.

Wejścia do sklepów i lokali

Odśnieżanie wejść do sklepów, kiosków, punktów usługowych oraz gastronomicznych spoczywa zwykle na ich właścicielach lub najemcach lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Parkingi

Parking, niezależnie od jego statusu, uprząta z lodu i śniegu jego administrator.

Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, to właściciel lub zarządca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu. Dlatego też musi zadbać o zrzucanie śniegu z dachu oraz zbijanie sopli. O wszelkich nieprawidłowościach ujawnionych w tym zakresie w trakcie zimowych kontroli, strażnicy informują Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Odpowiedzialność karna

Za niedopełnienie obowiązków związanych z oczyszczeniem chodników ze śniegu i lodu, strażnik miejski może nałożyć mandat karny w wysokości 100 złotych. Pozostawianie sopli oraz nawisów śnieżnych to stwarzanie zagrożenia, za co funkcjonariusz wystawić mandat karny do 500 złotych. Gdy osoba odpowiedzialna nagminnie lekceważy swoje obowiązki lub odmawia przyjęcia mandatu, strażnik może sporządzić wniosek o ukaranie do sądu.

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność za utrzymanie przyległych do nieruchomości terenów w należytym stanie może mieć konsekwencje wynikające nie tylko z prawa administracyjnego oraz prawa wykroczeń. Ktoś, kto przewróci się na nieodśnieżonym lub oblodzonym chodniku, może dochodzić odszkodowania zarówno z tytułu poniesionych szkód materialnych, jak i szkody na osobie. Roszczenie to wynika z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Podstawy prawne

Zimowe obowiązki właścicieli posesji i zarządców dróg oraz wymagania w zakresie usuwania śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń regulują:
1) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późn. zm.),
2) Uchwała nr XXX/684/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska,
3) Kodeks Wykroczeń.

źródło: Straż Miejska w Gdańsku

About Kasia

Zobacz również

50-te Urodziny Zaspy

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz gości na uroczyste obchody 50-lecia Zaspy, które odbędą się w dniach …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Advertisement