niedziela , 16 czerwiec 2024

III sesja Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec

Protokół z III sesji Rady Dzielnicy Zaspa – Młyniec z dnia 05.05.2015 r.

Lista obecności Radnych stanowi załącznik do protokołu.

Porządek obrad III sesji Rady Dzielnicy Zaspa-Młyniec:

1. Otwarcie obrad
2. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad;
3. Debata na temat zakresu działania Komisji Sportu i Turystyki;
4. Głosowanie nad uchwałą nr III/16/15 w sprawie przyjęcia zakresu działania Komisji Spor-
tu i Turystyki;
5. Debata na temat zakresu działania Komisji Kultury i Oświaty;
6. Głosowanie nad uchwałą nr III/17/15 w sprawie przyjęcia zakresu działania Komisji Kul-
tury i Oświaty;
7. Debata na temat zakresu działania Komisji Planowania Zagospodarowania Przestrzennego
i Bezpieczeństwa;
8. Głosowanie nad uchwałą nr III/18/15 w sprawie przyjęcia zakresu działania Komisji Pla-
nowania Zagospodarowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa;
9. Informacje władz statutowych Rady;
10. Debata nad rozdysponowaniem środków z budżetu Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec;
11. Głosowanie nad uchwałą III/19/15 dotyczącą rozdysponowania środków z budżetu Rady
Dzielnicy;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie obrad.

Ad.1.

Otwarcie obrad – odczytanie porządku obrad

Ad.2.

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad

„za” – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymało się” – 0 głosów

Porządek obrad przyjęty jednogłośnie.

Do obrad dołączyło dwóch Radnych: p. Bartosz Bejm i p. Jacek Morga

Ad.3. oraz Ad.4.

Zmiana porządku obrad debatę i głosowanie nad zakresem działań Komisji Sportu i Turystyki
przeniesiono na następną sesję Rady Dzielnicy.

Ad.5.

Debata nad zakresem działalności Komisji Oświaty i Kultury. Członkowie komisji przedstawili
sprawozdanie z posiedzenia Komisji. Radna Ewa Dyk-Majewska odczytała ustalony zakres działania.
Przedyskutowano poprawki do zakresu i przyjęto w poniższym brzmieniu.

1. Udział w spotkaniach związanych z kulturą i oświatą, organizowanych przez Urząd Miasta i inne
miejskie instytucje
2. Współpraca z instytucjami i organizacjami kulturalno-oświatowymi znajdującymi się na terenie na-
szej dzielnicy
3. Inicjowanie imprez kulturalno-oświatowych (szkoły, przedszkola, Filia Nr 6 WiMBP, „Plama” GAK,
SM Zaspa Młyniec)
4. Aktywny udział w akcjach i imprezach kulturalno-oświatowych prowadzonych przez organizatorów
poza naszą dzielnicą
5. Współpraca i udział w organizowaniu festynów i spotkań mieszkańców na terenie dzielnicy Zaspa
Młyniec
6. Udział w promocji wydarzeń kulturalno-oświatowych
7. Udział w spotkaniach i pracach związanych z zagospodarowaniem terenu dzielnicy zgodnie z po-
trzebami i oczekiwaniami mieszkańców dzielnicy Zaspa Młyniec – zwracanie uwagi na potrzeby kul-
turalno-oświatowe mieszkańców (budowa centrum kulturalno-oświatowego w ramach planowanej
zabudowy pasa startowego)
8. Przedstawianie stanowiska Komisji w sprawach związanych z wszystkim, co dotyczy kultury i oświa-
ty na terenie dzielnicy Zaspa Młyniec
9. Udział we wszystkich pracach Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec

Ad.6.

Głosowanie nad uchwałą nr 16/III/15 w sprawie zakresu działalności Komisji Oświaty i Kultu-
ry:

Uchwała III/16/15 – w sprawie zakresu działalności Komisji Oświaty i Kultury

„za” – 15 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymało się” – 0 głosów

Uchwała została przyjęta.

Ad.7.

Debata nad zakresem działalności Komisji Planowania, Zagospodarowania Przestrzennego i
Bezpieczeństwa. Członkowie komisji przedstawili sprawozdanie z posiedzenia Komisji. Radna Wanda
Bułakowska odczytała ustalony zakres działania. Przedyskutowano poprawki do zakresu i przyjęto w
poniższym brzmieniu:

Zakres działalności Komisji Planowania, Zagospodarowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa:

1. Podjęcie działań zmierzających do przywrócenia do publicznego użytkowania drugiej nitki
Alei Jan Pawła II na odcinku od ul. Hynka do ul. Rzeczypospolitej, będącej obecnie własnością prywatną.

2. Podjęcie działań zmierzających do wybudowania wielopoziomowego parkingu samochodowego na terenie dzielnicy Zaspa Młyniec.
3. Poznanie potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania i rozbudowy dzielnicy.
4. Aranżowanie spotkań Rady Dzielnicy oraz mieszkańców dzielnicy z przedsiębiorcami, którzy realizują lub będą realizować inwestycje budowlane na terenie dzielnicy
5. Monitorowanie planowanej zabudowy pod kątem warunków i jakości życia mieszkańców.
6. Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia ilości Policji i innych służb mundurowych na terenie dzielnicy.

Ad.8.

Głosowanie nad uchwałą nr III/17/15 w sprawie zakresu działalności Komisji Planowania, Za-
gospodarowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa.

Uchwała III/17/15 – w sprawie zakresu działalności Komisji Planowania, Zagospoda-
rowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa:

„za” – 15 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymało się” – 0 głosów

Uchwała została przyjęta.

Ad.9.

Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy p. Kamil Sośniak przedstawił:

. informacje z „Posiedzenia Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic”
. informacje DRMG odnośnie remontu basenu przy XV LO przy ul. Pilotów
. sprawy zgłaszane drogą mailową przez mieszkańców
. informacje o planowanym na 20.05.2015 spotkaniu dla mieszkańców na temat Funduszy Unijnych
. poinformował o wysłaniu zaproszeń na spotkanie z Radą Dzielnicy, do przedstawicieli Inwestorów: Euro Styl i Budimex
. informację o wystąpieniu do Urzędu Miasta o dodatkową tablicę informacyjną dla Rady Dzielnicy.

Ad.10.

Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy p. Kamil Sośniak przedstawił propozycje rozdyspo-
nowania środków finansowych. Dyskusja dotycząca rozdysponowania środków.

Zatwierdzono do głosowania następujące pozycje:

1. Wyprawki szkolne na rok 2015/2016 – ZKPiG nr 13 – 5000zł
2. Festyn rodzinny połączony z Biegowym GP Dzielnic Gdańska – GP Zaspa Młyniec – 5000zł
3. Rozdzielnica elektryczna przy kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul. Pilotów – 4500zł
4. Spotkania autorskie w Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Filia nr 6 na Zaspie, ul. Pilotów 3 – kwota: 3000zł

Razem zatwierdzono do rozdysponowania: 17 500zł (siedemnaście tysięcy pięćset złotych)

Ad.11.

Głosowanie nad uchwałą nr III/18/15 dotyczącą rozdysponowania środków z budżetu Rady
Dzielnicy.

Uchwała III/18/15 – w sprawie rozdysponowania środków z budżetu Rady Dzielnicy wg po-
niższego zestawienia:

1. Wyprawki szkolne na rok 2015/2016 – ZKPiG nr 13 – 5000zł
2. Festyn rodzinny połączony z Biegowym GP Dzielnic Gdańska – GP Zaspa Mły-
niec – 5000zł
3. Rozdzielnica elektryczna przy kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul. Pilo-
tów – 4500zł
4. Spotkania autorskie w Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jose-
pha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Filia nr 6 na Zaspie, ul. Pilotów
3 – kwota: 3000zł

„za” – 15 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymało się” – 0 głosów

Uchwała została przyjęta.

Ad.12

. Radny Maciej Krakowiak zaproponował utworzenie strony Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec, jak
również zgłosił się do administrowania strony Rady. Na następną sesję przedstawi kosztorys
utrzymania strony oraz jej projekt.
. Radny Krzysztof Golec zaproponował spotkanie delegatów wszystkich Rad Dzielnic i wystą-
pienie wspólne do Rady Miasta Gdańska o zmiany istotnych zapisów w Statucie Rad Dzielnic.
. Radny Krzysztof Golec zaproponował, aby przygotować propozycje modernizacji i remontów
obiektów na Dzielnicy Zaspa Młyniec, do przedstawienia w DRMG do realizacji na rok 2016.
. Radny Krzysztof Golec zaproponował uwzględnienie w budżecie Rady Dzielnicy projektu i
budowy toru dla rolkarzy na terenie Dzielnicy Zaspa Młyniec.
. Radny Jacek Godziński zgłosił potrzebę ustawienia lustra przy wyjeździe spod wiaduktu z ul.
Jana Pawła II na ul. Rzeczypospolitej w kierunku Wrzeszcza oraz przycięcie żywopłotów
ograniczających widoczność przy wyjazdach z terenów dzielnicy.

Ad.9.
Zamknięcie III Sesji Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec.

Przewodnicząca Rady
Dzielnicy Zaspa Młyniec
Agnieszka Wierzbicka

About Kasia

Zobacz również

[Wideo] Park Jana Pawła II na Rozstajach rozbłysnął świątecznymi ozdobami – w tym samolotem!

Dzielnica Zaspa Rozstaje jest kolejnym miejscem w Gdańsku, które rozbłysło świąteczną choinką. W poniedziałek, 5 …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Advertisement