wtorek , 7 grudzień 2021
previous arrow
next arrow
Slider

Nowa jakość pracy socjalnej w Gdańsku

Gdański MOPR realizuje projekt pilotażowy, którego celem jest rozdzielenie pracy socjalnej od świadczeń. Projekt realizowany jest w dwóch centrach pracy socjalnej i obejmie 1800 rodzin. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku podejmuje kolejną inicjatywę doskonalącą oferowane usługi dla gdańszczan. Biorąc pod uwagę różnorodne, dynamiczne zmiany społeczne, Ośrodek wprowadza rozwiązanie, które staje się nie tylko efektywne, ale przede wszystkim przyjazne każdej osobie i rodzinie zgłaszającej potrzebę pomocy w swojej trudnej sytuacji życiowej.

– Powodzenie wyzwań pomocy społecznej w głównej mierze zależy od ludzi, którzy tę pomoc tworzą i rozwijają swoją aktywność w służbie drugiemu człowiekowi, kierując się sercem, wrażliwością i życzliwością. Misja gdańskiego MOPR to słowa „Nasze wsparcie, Twoja samodzielność”, twórzmy najlepsze warunki na drodze osobistego rozwoju gdańszczan. Dziś idziemy z duchem czasu – myślimy globalnie działamy lokalnie – mówił Piotr Kowalczuk – zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej podczas wizyty, którą złożył pracownikom socjalnym w Centrum Pracy Socjalnej 5 przy ul. Spadzistej 5 i 7 przy ul. Marynarki Polskiej 134.

– Oddzielenie pracy socjalnej od przyznawania świadczeń pozwoli na skuteczniejszą pomoc rodzinom w ich trudnej sytuacji życiowej. Pracownik prowadzący pracę socjalną skoncentruje się na zaangażowaniu rodziny i jej otoczenia w proces poszukiwania i wdrażania adekwatnych rozwiązań zgłaszanych problemów. Dzięki wyodrębnieniu pracy socjalnej, pracownik socjalny lepiej wykorzysta swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje we wprowadzaniu i utrwalaniu korzystnej zmiany w sytuacji rodziny. Wprowadzane rozwiązanie umożliwi pracownikom ds. świadczeń wnikliwie zapoznanie się z sytuacją rodziny, skuteczne motywowanie do wykorzystania własnych zasobów, uprawnień i możliwości oraz przyznanie adekwatnej pomocy. Wdrażany pilotaż to rozwiązanie umożliwiające podniesienie jakości oferowanych usług pomocy społecznej – informuje Ewa Wołczak – zastępca dyrektora MOPR ds. rozwoju.

Na czym polega zmiana i jakie korzyści przyniesie?

Pilotaż odnosi się do doświadczeń realizowanego przez MOPR w 2012 i 2013 roku projektu „Sukces Gdańskiej Rodziny” gdzie jednym z testowanych zadań było oddzielenie postępowania administracyjnego od pracy socjalnej. Zdobyte doświadczenia oraz efekty potwierdzają zasadność kontunuowania przyjętych rozwiązań. Stosowane w projekcie standardy i narzędzia pracy socjalnej pozwolą na pogłębienie wymiaru pracy socjalnej.
– Nowatorski sposób traktowania pomocy społecznej był też przedmiotem dużego projektu europejskiego realizowanego przez Ministerstwo. W ramach tego projektu niektóre miasta (w tym m.in. Gdańsk) testowały oddzielenie pracy socjalnej od zasiłków, współpracując w tym zakresie z wybraną grupą rodzin (w Gdańsku 80 rodzin) – informuje Ewa Wołczak. I dodaje: – Następstwem tego projektu jest wprowadzanie w niektórych miastach Polski, nie czekając na rozwiązania ustawowe, pilotażu nowoczesnej pracy socjalnej. MOPR w Gdańsku również przygotował koncepcję oddzielenia pracy socjalnej od przyznawania zasiłków, która w formie pilotażu zostanie wdrożona w dwóch Centrach Pracy Socjalnej 5 i 7. Aktywność i zaangażowanie członków rodziny we współpracę z pracownikiem socjalnym z pewnością będzie doskonałą okazją i szansą, aby wprowadzić i utrwalić korzystne dla rodziny zmiany.

Pionierzy z Centrum Pracy Socjalnej 5

Zespół pracowników socjalnych pracuje z rodzinami, które potrzebują kompleksowego wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych, zaspokojenia potrzeb w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i bezpieczeństwa socjalnego. Pracownicy socjalni mają do dyspozycji różnych specjalistów, między innymi psychologa, asystenta rodziny, psychiatrę i prawnika. Ponadto współpracują z różnymi instytucjami, z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami.
– Pracownicy socjalni z CPS 5 rozpoczęli pionierskie działania już w 2011 roku, kiedy kierownikiem była Marlena Jasnoch. Wówczas prowadzona była wnikliwa analiza sytuacji rodzin, w których prowadzone były odrębne gospodarstwa domowe. Pracownicy socjalni z CPS 5 wspólnie z rodzinami zaczęli ustalać plan działań i łączyć dwa gospodarstwa domowe w jedno. Tego typu współpraca wzbogacona o szeroki wachlarz mechanizmów wsparcia ułatwia proces usamodzielniania klientów – informuje Jarosław Banaszewski – kierownik CPS 5.

Współpraca z mieszkańcami zadłużonymi

– Początkowo była to współpraca nieśmiała, nieufna. Wszyscy mamy jednak wspólny cel – samodzielność naszych klientów. Zdaliśmy sobie sprawę, że razem możemy osiągnąć sukces. Na początku było ciężko, bo każdy patrzył przez pryzmat ekonomiczny. W grę nie wchodziły np. umorzenia czy ustalanie planów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. MOPR wziął na siebie dużą rolę. Z jednej strony motywujemy klientów, a z drugiej nakłaniamy pracowników innych służb, żeby im zaufali, że my wszystkiego dopilnujemy – mówią pracownicy z Centrum Pracy Socjalnej 5. I dodają: – Nasza pomoc musi być dostosowana do potrzeb i możliwości klientów. Chcemy pomóc, więc podpisujemy kontrakt socjalny z klientem i wspieramy zasiłkiem celowym. To się opłaca, bo klienci odpracowują zadłużenia.

System pomocy społecznej w Polsce stoi na progu koniecznych zmian i reorganizacji

– Pomoc społeczna w polityce społecznej to instytucja odgrywająca znaczącą rolę w zabezpieczaniu potrzeb mieszkańców Gdańska w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, podkreślił Piotr Kowalczuk. Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych. – Przeszliśmy w ten sposób od pomocy stricte finansowej do działania wspierającego („wędka, a nie ryba”) przy aktywnym angażowaniu w procesie pomocy samych potrzebujących. Tworząc zespoły interdyscyplinarne, dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi kadry, rozwiązujemy problemy, z którymi borykają się gdańszczanie – zaznaczył Piotr Kowalczuk, Zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej.

Obecnie system pomocy społecznej w Polsce oparty jest na pracy pracownika socjalnego. Pracownik socjalny wspiera rodzinę, w której pojawiają się problemy. Zakres jego zadań jest bardzo szeroki. Pracownik socjalny pracując z osobą potrzebującą pomocy występuje w różnych rolach, np. przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy w rodzinie, która potrzebuje wsparcia, decyduje o przyznaniu rodzinie różnego rodzaju zasiłków finansowych, prowadzi pracę socjalną pomagając rodzinie uporać się z jej problemami.

– W wielu krajach zachodnich zauważono, że pracownik socjalny posiadający tak wiele uprawnień, ale również dużo pracy z rodzinami, lepiej wywiąże się ze swoich ról, gdy system pomocy zostanie zmodyfikowany. Wprowadzono tam więc rozwiązania polegające na oddzieleniu roli pracownika socjalnego przyznającego pomoc finansową od roli osoby prowadzącej z rodziną pracę socjalną. Takie rozwiązania okazały się bardziej skuteczne w pokonywaniu problemów rodzin – mówi Ewa Wołczak.

W Polsce dostrzeżono również, że oddzielenie pracy socjalnej od przyznawania zasiłków może być podstawą zmian w systemie pomocy społecznej. Od kilku lat MRPiPS pracuje nad nowym modelem pomocy społecznej wzorującej się na rozwiązaniach krajów zachodnich. Jest już nawet przygotowany w tej sprawie projekt nowej ustawy o pomocy społecznej.
Na zakończenie spotkania Zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej podziękował pracownikom socjalnym za zaangażowania i trud, który każdego dnia wkładają w zmienianie rzeczywistości i życzył, by kwalifikacje, wiedza a przede wszystkim doświadczenie stało się siłą napędową do dalszych zmian.

MOPR w Gdańsku

Zobacz również

@Home – mieszkania na wynajem na gdańskiej Zaspie

@Home to nowa inwestycja dedykowana młodym profesjonalistom, przeznaczona na wynajem długoterminowy. Projekt powstaje w Gdańsku. …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *