poniedziałek , 6 grudzień 2021
previous arrow
next arrow
Slider
tapeciarnia.pl

Ognisko? Grill? Tak, ale z rozsądkiem!

Za oknami wiosna w pełni i coraz ładniejsza pogoda. Dla jednych to zachęta do zorganizowania towarzyskiego spotkania przy grillu – dla innych okazja, by zrobić porządki na działce i spalić to, co w ogródku już niepotrzebne. W obu tych sytuacjach pojawia się ogień…

Z nim nie ma żartów. Nawet chwila nieuwagi może nas drogo kosztować. Zdrowy rozsądek – bezcenny! O czym powinniśmy pamiętać rozpalając ognisko lub korzystając z grilla? Przypomnijmy kilka podstawowych przepisów i zasad.

Palenie ognisk, grillowanie

Nie ma zapisów prawnych, które zabraniałyby grillowania. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach oraz na terenach przyległych do nich, zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności:

– rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużlu w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych;

– składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;

– używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 metrów od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych;

– wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach niewyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasów;

Każdy kto przestrzega powyższych zasad i zachowuje odpowiednie środki ostrożności – rozpalając ognisko na terenie prywatnej posesji, nie narusza ani przepisów przeciwpożarowych, ani zapisów Kodeksu Wykroczeń (art. 82§1 i 2).

Ważne

– opał do palenia ognisk/grilla musi być zgodny z prawem: drewno, podpałka, itd. Nie używamy do tego celu śmieci lub odpadów roślinnych;

– jeśli rozpalamy ognisko/grill na cudzym terenie, absolutnie niezbędna jest zgoda właściciela nieruchomości;
nie wolno dopuścić do rozprzestrzeniania się ognia! Przy rozpalonym ognisku/grillu zawsze musi czuwać osoba dorosła/pełnoletnia;

– bardzo ważne jest palenisko – można za nie uznać wydzielony okrąg, obłożony kamieniami.

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi palenia ognisk w wyznaczonych miejscach na terenie Parku im. Ronalda Reagana w Gdańsku, przypominamy zasady, które tam obowiązują:

1. Dopuszcza się palenie ognisk wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego celu miejscu na terenie Parku.
Zorganizowanie ogniska możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, powiadomieniu Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej i Policji.

2. Wniosek o zgodę na zorganizowanie ogniska zawierający informacje o terminie planowanej imprezy, liczbie uczestników wraz z podaniem osób odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie, z numerem kontaktowym, należy złożyć do ZDiZ na piśmie, w kancelarii lub przesłać drogą e-mail na adres: info@zdiz.gda.pl, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. Dzieci i młodzież mogą korzystać z wyznaczonych miejsc na ognisko tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.
Wyznaczone miejsca na ogniska mogą być czasowo wyłączone z użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub przeciwpożarowych.

4. Osoby planujące ognisko zobowiązane są zabezpieczyć potrzebną do tego celu ilość drewna we własnym zakresie, zagasić skutecznie ognisko po zakończeniu imprezy, zasypując je piaskiem lub zalewając wodą oraz pozostawić miejsce w należytym porządku.

5.Drewno przewidziane do palenia ogniska nie może pochodzić z zadrzewień i elementów wyposażenia parku.

Administratorem Parku im. Ronalda Reagana jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, tel. 58 341-20-41; Dyżurny Inżynier Miasta tel. 58 524-45-00.

Spalanie odpadów, także roślinnych

To kolejna kwestia, która budzi wśród mieszkańców wiele wątpliwości. Wyjaśniamy zatem: zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o Odpadach, zakazane jest ich termiczne przekształcanie (spalanie) poza spalarniami lub współspalarniami.

Pozostałości po pielęgnacji roślinności są odpadami (zielonymi), a więc także one objęte są zakazem. Ponadto zapisy prawa miejscowego obowiązującego na terenie Miasta Gdańska, czyli Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Gdańska (Uchwała nr XXXII/684/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r.), określają w jaki sposób należy postępować z odpadami roślinnymi. Te, które powstają na terenie nieruchomości jako pozostałość po pielęgnacji zieleni, właściciele posesji mają obowiązek gromadzić selektywnie. Odpady z nieruchomości, na których stoją domy jednorodzinne odbierane są w workach, a z pozostałych także w kontenerach. Odpady zielone zbierane na terenie zamieszkiwanych posesji mogą być gromadzone także w pojemnikach z odpadami mokrymi. Z obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów roślinnych zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy dla własnych potrzeb kompostują odpady. Jednak to kompostowanie nie może być w żaden sposób uciążliwe dla sąsiadów.

Odbiór odpadów zielonych odbywa się w ramach wprowadzonego 1 lipca 2013 roku nowego systemu zagospodarowania odpadów. W związku z tym właściciele zamieszkanych nieruchomości nie płacą dodatkowo za odbiór odpadów zielonych.

Warto podkreślić, że zgodnie z zapisami art. 191 Ustawy o Odpadach, za ich spalanie poza urządzeniami i instalacjami do tego przeznaczonymi grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych.

źródło: Straż Miejska w Gdańsku

Zobacz również

Parada Niepodległości 2021 coraz bliżej. Sprawdź co się szykuje na 11 listopada

Parada Niepodległości powraca! Wprawdzie z wieloma covidowymi ograniczeniami, ale jednak się odbędzie. 11 listopada w …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *