środa , 20 październik 2021
previous arrow
next arrow
Slider
fot. Internet

Stypendia i pomoc materialna dla gdańskich uczniów

Miasto Gdańsk dba o stwarzanie dobrych warunków do nauki poprzez różnorodne formy pomocy. Wspiera zarówno uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jak i aktywnych, zdolnych. Dzięki gdańskim stypendiom uczniowie mogą poszerzać horyzonty, zdobywając wiedzę, nowe doświadczenia i umiejętności.

 • zasiłki i stypendia szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym
 • stypendia Prezydenta Miasta Gdańska
 • stypendia za dobre wyniki w nauce przyznawane przez dyrektora szkoły
 • „Wyprawka szkolna 2015” (czytaj TUTAJ)
 • dożywianie
Pomoc materialna o charakterze socjalnym – zasiłki i stypendia szkolne

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty (Rozdz. 8a, art. 90) Urząd Miejski w Gdańsku, jako organ prowadzący szkoły, realizuje zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom: wypłaty i rozliczania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Pomoc jest przyznawana zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Miasta Gdańska w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i pokonywania barier wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Pieniądze można przeznaczyć na zakup odzieży sportowej, zakup zeszytów, podręczników i pomocy naukowych, opłatę za kursy językowe.
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) składają rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Nie mogą ubiegać się o nie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, tzw. „zerówek”, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.
UWAGA: Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
UWAGA: o zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ? do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych ? do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych ? do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • termin składania wniosków o stypendium szkolne: do 15 września br.

Składanie dokumentów:
Stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
Wnioski należy składać:
Wydział Świadczeń Rodzinnych MOPS
ul. Powstańców Warszawskich 25 (sala nr 2)
w godz. od 8.00 do 16.45

Dodatkowe informacje: www.mopr.gda.pl

Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz dla maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego

Stypendium to jest przyznawane:

 1. najlepszym maturzystom na stałe zameldowanym w Gdańsku,
 2. uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych :
  a) szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk,
  b) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Gdańska,
  c) szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych spoza terenu Gdańska (wymóg stałego zameldowania ucznia w Gdańsku).

Mogą je otrzymać: zwycięzcy konkursów i olimpiad, zwycięzcy zawodów sportowych, uczniowie legitymujący się osiągnięciami w konkursach na szczeblu miejskim oraz absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, na stałe zameldowani w Gdańsku, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w danej szkole z egzaminu maturalnego. Wszyscy uczniowie ubiegający się o stypendium muszą uzyskać przynamniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

KATEGORIE i kryteria przyznawania stypendiów:

Kategoria I
Stypendium może otrzymać absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, który uzyskał najwyższy wynik punktowy w danej szkole z egzaminu maturalnego oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

 • posiada osiągnięcia w konkursach: międzynarodowych, ogólnopolskich,
 • jest laureatem olimpiad na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • jest zwycięzcą konkursów na szczeblu przynajmniej wojewódzkim – I, II, III miejsce,
 • posiada stałe zameldowanie w mieście Gdańsku.

Kategoria II
Stypendium może otrzymać uczeń, który jest laureatem olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub krajowym,
zwycięzcą konkursu ogólnopolskiego (I, II, III m-ce lub wyróżnienie za wynik w przypadku uczniów niepełnosprawnych) oraz osiągnął średnią ocen (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) co najmniej:

 • 5,0 – dla szkół podstawowych i gimnazjów
 • 4,8 – dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kategoria III
Stypendium może otrzymać uczeń, który jest laureatem olimpiady na szczeblu wojewódzkim, zwycięzcą konkursu szczebla wojewódzkiego (I, II, III m-ce lub wyróżnienie za wynik w przypadku uczniów niepełnosprawnych) oraz osiągnął średnią ocen (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) co najmniej:

 • 5,0 – dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • 4,8 – dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kategoria IV
Stypendium może otrzymać uczeń, który jest zwycięzcą zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim (I, II, III miejsce lub wyróżnienie za wynik w przypadku uczniów niepełnosprawnych), oraz osiągnął średnią ocen (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) co najmniej:

 • 4,5 – przy osiągnięciach międzynarodowych
 • 4,8 – przy osiągnięciach ogólnopolskich i wojewódzkich.

Kategoria V
Stypendium może otrzymać uczeń, który jest zwycięzcą konkursu miejskiego (I, II, III miejsce lub wyróżnienie za wynik w przypadku uczniów niepełnosprawnych), oraz osiągnął średnią ocen (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) co najmniej:

 • 5,5 – dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • 5,0 – dla szkół ponadgimnazjalnych

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania stypendium i sposobie składania wniosków:

Termin składania wniosków:

 • uczniowie: do 30 czerwca br.
 • najlepsi maturzyści: 10 dni po terminie ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego.

Procedura przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz dla maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego  – więcej

Składanie dokumentów:

Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowiska 14-17),

lub Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1 – ul. Partyzantów 74 (stanowisko informacji),

lub Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4 – ul. Wilanowska 2 (stanowisko nr 7).

Dodatkowe informacje:

Barbara Toczyńska-Kijewska (barbara.toczynska@gdansk.gda.pl, tel. 58 323 67 34)

Stypendia za dobre wyniki w nauce przyznawane przez dyrektora szkoły

Ustawa o systemie oświaty przewiduje udzielanie uczniom pomocy o charakterze motywacyjnym w formie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Stypendium przyznaje dyrektor szkoły po zasięgniecie opinii rady pedagogicznej w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Każda szkoła indywidualnie ustala szczegółowe zasady przyznawania stypendiów, powołując komisję stypendialną, która określa średnią ocen i opracowuje regulamin. Wysokość stypendium ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii komisji i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze.

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego semestru nauki.

Dodatkowe informacje:
dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Dożywianie

Dożywianie dzieci i młodzieży należy do zadań własnych gminy realizowanych obecnie w ramach funduszy wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” iśrodków własnych gminy. Program został powołany w celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, ponieważ rodzice często nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb życia codziennego, a brak środków finansowych prowadzi do coraz większych zaniedbań i ograniczania budżetu domowego ? oszczędzania na jedzeniu. W Gdańsku dożywianie dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji wspierają również organizacje pozarządowe, kościoły, firmy, osoby prywatne i szkolne fundusze pomocy dzieciom tworzone przez rodziców.

W ramach swoich obowiązków miasto organizuje i finansuje prowadzenie stołówek szkolnych, dlatego w gdańskich szkołach wszyscy uczniowie płacą jedynie za produkty zużyte do przygotowania posiłku, zaś w przypadku dzieci z rodzin ubogich posiłki są dodatkowo dofinansowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego.

W celu zapewnienia zdrowego żywienia dzieciom do 7-go roku życia, uczniom i wychowankom placówek oświatowych pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego. Dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, którym przyznano pomoc w formie posiłku, spożywają posiłek w szkole, jeżeli szkoła posiada warunki pozwalające na przygotowywanie lub wydawanie posiłków. Wszystkim dzieciom spożywającym posiłki w szkole zapewnia się jednakowe posiłki pod względem ilościowym i jakościowym (z wyjątkiem posiłków w ramach diety). Ogólne zasady finansowania i organizacji dożywiania dzieci zostały określone w Ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r.).

Dyrektor przedszkola lub szkoły przygotowuje listę odpowiednio dzieci lub uczniów wymagających pomocy w formie posiłku i przekazuje ją do właściwego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Wydziału Edukacji w celu przyznania pomocy.

Dodatkowe informacje:

 • dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko, lub pedagog
 • Wydział Integracji i Organizacji Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku;
  tel./fax – 058 342 18 55

gdansk.pl

Zobacz również

Kina Konesera w Kinie Helios Galeria Alfa

Filmy prezentowane w ramach Kina Konesera to najczęściej niszowe dzieła z niebanalną fabułą i inteligentnym humorem. Wyświetlane …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *