wtorek , 15 Czerwiec 2021
previous arrow
next arrow
Slider

Masz cie­kawe zdję­cie Zaspy i Przy­mo­rza? Możesz je prze­ka­zać do Muzeum Gdań­ska i zobaczyć na wystawie plenerowej w Twojej dzielnicy.

Muzeum Gdań­ska we współ­pracy z Radami Dziel­nic Zaspy oraz Przy­mo­rza roz­po­czyna poszu­ki­wa­nia zdjęć i pamią­tek, które pomogą przy­go­to­wać let­nie wystawy ple­ne­rowe w ramach pią­tej odsłony pro­jektu Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic. W przy­szło­ści ukaże się książka o ich histo­rii. W obu wyko­rzy­stane zostaną naj­cie­kaw­sze zdję­cia nade­słane przez gdańsz­czanki i gdańsz­czan.

– Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic to dłu­go­fa­lowa ini­cja­tywa Muzeum Gdań­ska. W ramach pro­jektu przy­bli­żamy miesz­kań­com histo­rię dziel­nic, w któ­rych zacho­dzą naj­więk­sze zmiany urba­ni­styczne i kra­jo­brazu kul­tu­ro­wego. Pro­jekt od początku reali­zu­jemy wspól­nie z miesz­kań­cami, któ­rych pro­simy o pamiątki, zazwy­czaj zdję­cia z okresu powo­jen­nego. Przyj­mu­jemy je głów­nie z myślą o wyko­rzy­sta­niu na potrzeby wystaw i publi­ka­cji – mówi Wal­de­mar Ossow­ski, dyrek­tor Muzeum Gdań­ska.

Jakie zdję­cia i pamiątki możesz prze­ka­zać w ramach pro­jektu?

Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic opo­wia­dają o losach dziel­nic poprzez cha­rak­te­ry­styczne zabyt­kowe obiekty, naj­cie­kaw­sze budynki oraz opo­wie­ści o życiu codzien­nym ich daw­nych miesz­kań­ców.

Gorąco zachę­camy miesz­kań­ców do przej­rze­nia rodzin­nych foto­gra­fii i prze­sła­nia do nas pro­po­zy­cji doku­men­tu­ją­cych życie codzienne do lat 90. XX w. Z rado­ścią przyj­miemy zdję­cia uka­zu­jące budowę blo­ko­wisk. Marzy nam się zdję­cie z 1952 r., gdy przez Zaspę po raz pierw­szy prze­je­chała Szybka Kolej Miej­ska. A może ktoś ma jesz­cze w domu kask, przy­rządy, któ­rymi budo­wał bloki, bądź doku­menty zwią­zane z przy­dzia­łem swo­jego wyma­rzo­nego M2? – mówi Kata­rzyna Kur­kow­ska z Muzeum Gdań­ska, koor­dy­na­torka pro­jektu.

Zbiórka zdjęć uka­zu­ją­cych domy, podwórka, sklepy, spa­cery, zabawy, życie szkolne i reli­gijne będzie pro­wa­dzona drogą elek­tro­niczną do 30 kwiet­nia 2021 r. Zdję­cia, bądź skany zdjęć można prze­sy­łać na adres k.kurkowska@mu­zeumg­dansk.pl 

 

Zobacz również

Otwarty trening reprezentacji Polski we wtorek. Wygraj bezpłatne wejściówki w konkursie gdansk.pl

Dokąd w Gdańsku zabrałbym Roberta Lewandowskiego i dlaczego? – to zadanie konkursowe dla naszych Czytelników, …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *