sobota , 15 czerwiec 2024

Otwarty trening reprezentacji Polski we wtorek. Wygraj bezpłatne wejściówki w konkursie gdansk.pl

Dokąd w Gdańsku zabrałbym Roberta Lewandowskiego i dlaczego? – to zadanie konkursowe dla naszych Czytelników, którego nagrodą są bezpłatne podwójne zaproszenia na trening reprezentacji Polski we wtorek, 15 czerwca, na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Na odpowiedzi czekamy na profilu facebook.com/gdanskpl. Jeden uczestnik może opublikować jedną odpowiedź.

W piątek, 11 czerwca, rozpoczęły się piłkarskie mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski swój pierwszy mecz rozegra w poniedziałek, 14 czerwca, w Sankt Petersburgu ze Słowacją.

Bazą polskich piłkarzy jest Hotel Marriott Resort & Spa w Sopocie, treningi odbywają się na Polsat Plus Arenie Gdańsk. W czwartek, 10 czerwca, odbył się trening otwarty z udziałem 5 tysięcy widzów. Wejściówki były bezpłatne, rozeszły się w ekspresowym tempie.

Drugi otwarty trening biało-czerwonych zaplanowano na wtorek, 15 czerwca, o godz. 17.00. Tym razem przygotowano prawie 10 tys. bezpłatnych wejściówek.

Dla naszych Czytelników mamy 10 podwójnych zaproszeń na to wydarzenie. By je otrzymać trzeba wziąć udział w naszym konkursie.

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu na profilu facebook.com/gdanskpl, pod postem konkursowym odpowiedzi na zadanie: Dokąd w Gdańsku zabrałbym Roberta Lewandowskiego i dlaczego?

Jeden uczestnik może opublikować jedną odpowiedź na zadanie konkursowe.

W konkursie zostanie wyłonionych maksymalnie 10 zwycięzców, którzy otrzymają po dwie wejściówki na trening Reprezentacji Polski na Euro 2020. Zwycięzców wybierze Jury Konkursowe na podstawie kreatywności, walorów artystycznych oraz oryginalności udzielonej odpowiedzi.

Konkurs kończy się w poniedziałek, 14 czerwca, o godz. 17.00. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o sposobie odebrania nagrody drogą elektroniczną.

WAŻNE: Każdy uczestnik konkursu pod odpowiedzią zamieszczoną na profilu facebook.com/gdanskpl zobowiązany jest dopisać: „Zapoznałem się z treścią regulaminu”.

Regulamin Konkursu „Wejściówki na trening Reprezentacji Polski na Euro 2020”

I. Warunki ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Wejściówki na trening Reprezentacji Polski na Euro 2020” zwanym dalej Konkursem jest: Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o. o. z siedzibą w Gdańsku, 80-601 Gdańsk, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000651507, kapitał zakładowy w wysokości 250.000,00 zł wpłacony w całości. NIP: 5833222796, REGON: 366033639

2. Konkurs jest przeprowadzony na profilu Gdańsk.pl w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/gdanskpl.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, za którego pośrednictwem można wziąć udział w Konkursie. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

5. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w artykule konkursowym na stronie www.gdansk.pl.

6. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Udział w Konkursie możliwy jest tylko na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

II. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs przeprowadzony będzie od 13.06.2021 od godz. 18.00 do 14.06.2021 do godz.17.00

III. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora lub Partnera do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Uczestnik Konkursu musi spełniać następujące warunki:

  1. posiadanie prawidłowo zarejestrowanego, aktywnego konta na portalu społecznościowym facebook.com (dalej „Serwis Facebook”) oraz spełnienie wymagań technicznych niezbędnych dla korzystania z tego portalu,
  2. posiadanie profilu rzeczywistego w Serwisie Facebook (dalej „Profil”) zawierającego prawdziwe dane użytkownika w szczególności imię i nazwisko użytkownika,
  3. wykonanie zadania konkursowego,
  4. akceptacja Regulaminu Konkursu, która następuje poprzez złożenie przez Uczestnika w komentarzu pod postem ogłaszającym Konkurs oświadczenia o następującej treści: „Zapoznałem się z regulaminem konkursu”, „Znam regulamin konkursu”, „Zgadzam się z warunkami regulaminu konkursu” albo innego podobnego i jednoznacznego w treści oświadczenia Uczestnika o zgodzie na warunki Konkursu przewidziane Regulaminem.

5. Każda osoba, która spełni wszystkie warunki podane w ust. 1 oraz 4 powyżej,

staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).

IV. Zasady Konkursu

1.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie poprzez wypełnienie zadania konkursowego. Wysyłając zgłoszenie osoba staje się Uczestnikiem Konkursu.

2. Zadanie konkursowe polega na:

  1. Zamieszczeniu na profilu facebook.com/gdanskpl, pod postem konkursowym odpowiedzi na zadanie: Dokąd w Gdańsku zabrałbym Roberta Lewandowskiego i dlaczego?
  2. Jeden uczestnik może opublikować jedną odpowiedź na zadanie konkursowe.
  1. W konkursie zostanie wyłonionych maksymalnie 10 zwycięzców, którzy otrzymają po dwie wejściówki na trening Reprezentacji Polski na Euro 2020.
  2. Zwycięzców wybierze Jury Konkursowe na podstawie kreatywności, walorów artystycznych oraz oryginalności udzielonej odpowiedzi.
  3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa.
  4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej dnia 14.06.2021 do godz. 20:00 na stronie https://www.facebook.com/gdanskpl oraz gdansk.pl.

8. Jeżeli liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród bądź udzielona odpowiedź nie będzie spełniała kryteriów kreatywności oraz oryginalności lub będzie pozbawiona walorów artystycznych – zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie przyznana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

10. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć prawidłowe zamieszczenie posta, w Serwisie Facebook.com/gdansk.pl. Data i godzina wpływu zgłoszenia konkursowego zostanie ustalona na podstawie zarejestrowanej przez Serwis Facebook daty i godziny.

11. Zwycięzca zostanie poinformowany o możliwości i sposobie odebrania nagrody najpóźniej dzień po rozstrzygnięciu konkursu.

12. Nagrody nieodebrane na 3 godziny przed terminem rozpoczęcia treningu przepadają na rzecz organizatora.

13. Zwycięzca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora dzieł stworzonych w ramach Konkursu na wszelkich polach eksploatacji i w nieograniczonym terminie.

V. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego regulaminu jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem funkcjonalności serwisu Facebook.

4. W związku z prowadzeniem Konkursu, od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe Uczestników: ID konta użytkownika w Serwisie (Nick), a od Zwycięzcy dodatkowo imię i nazwisko.

5. Zwycięzca konkursu udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wg następującej formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celu realizacji Konkursu ,,Wejściówki na trening Reprezentacji Polski na Euro 2020”, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Organizator nie ma wpływu ani nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie oraz transfer danych osobowych udostępnionych w serwisie Facebook. Uczestnik powinien zapoznać się polityką prywatności Serwisu przed przystąpieniem do Konkursu.

VI. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie jest 10 podwójnych wejściówek na trening Reprezentacji Polski na Euro 2020 na Polsat Plus Arenie w Gdańsku.

2. Każdy ze zwycięzców otrzyma jedną podwójną wejściówkę.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

VII. Wydawanie nagród

1. O odbiorze nagród zwycięzcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

2. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu, czyli od 13.06.2021r. do dnia 14.06.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje, które zostaną wysłane po terminie 14.06.2021 r. nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna

VIII. Inne postanowienia

1.Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.

4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną na profil https://www.facebook.com/gdanskpl/ za pośrednictwem serwisu Facebook.

5. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Źródło: Gdańsk.pl

About Zaspa24

Zobacz również

Kino dla młodego widza – czerwiec 2024

Katak bardzo chce dorosnąć, ale nadal wygląda młodziej od rówieśników. Do tego mało kto wierzy, …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Advertisement