czwartek , 18 sierpień 2022
previous arrow
next arrow
Slider
fot. zaspa24.pl

Straż Miejska w Gdańsku zatrudni pracownika na wolne stanowisko urzędnicze – Informatyk

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU
ul. Elbląska 54/60
80-724 Gdańsk

zatrudni:
pracownika na wolne stanowisko urzędnicze
Informatyka w wymiarze 1 etatu

Do zadań informatyka należy obsługa sprzętu i systemów komputerowych Straży Miejskiej w Gdańsku

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2016 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%

Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie,
ukończone 21 lat,
korzystanie z pełni praw publicznych,
wykształcenie średnie – 5 lat stażu pracy, 4 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia wyższego,
nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet),
profesjonalna znajomość:
systemów operacyjnych – Linux (Ubuntu, Debian); Windows (Vista, XP, Windows 7, Windows 8), Windows Server 2012),
praktyczne doświadczenie w administracji serwerem pocztowym Debian/Ubuntu Serwer (Postfix, Dowecot, Amavisd, ClamAV, SpamAssassin, Tripwire),
znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją i replikacją maszyn wirtualnych na Hyper-V3.0,
programów biurowych Open Office, Microsoft Office,
stacji roboczych – naprawy zaistniałych usterek.

Wymagania dodatkowe:
wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym,
znajomość w zakresie administrowania programami Symfonia FK, Forte KP, Płatnik,
znajomość języka HTML, JAVA’S CRIPT, PHP, MySQL,
dobra znajomość anatomii komputera (zdiagnozowania usterki i drobnej naprawy),
umiejętność tworzenia baz danych i ich utrzymania,
dobra znajomość sieci komputerowych – tworzenia, diagnozy i naprawy,
zdany z wynikiem pozytywnym egzamin ukończenia służby przygotowawczej pracownika samorządowego potwierdzony zaświadczeniem,
umiejętność dobrej organizacji pracy, współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
odpowiedzialność za podejmowanie decyzji,
umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
kompetencje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność oraz dyspozycyjność,
mile widziana znajomość języka obcego,
zamieszkanie na terenie gminy Gdańsk.

Warunki pracy:
praca na terenie gminy Gdańsk
pierwsza umowa o pracę na czas określony do 6 miesięcy,
praca jednozmianowa / 8 godzin,
przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
wynagrodzenie zasadnicze od 2621zł. do 2820 zł. (ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji),
premia regulaminowa,
dodatek za staż pracy,
praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku,
miejsce pracy na II piętrze budynku, budynek nie jest wyposażony w windę,
planowane zatrudnienie od 10.03.2016r.

Wymagane dokumenty:
CV,
list motywacyjny,
wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku ),
oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej – oryginał do wglądu),
kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
kserokopia książeczki wojskowej.
(Uwaga: CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – należy podpisać własnoręcznie).
Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko informatyka” prosimy składać w Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 do dnia 25.02.2016r. do godz. 15.30, (liczy się data wpływu oferty do Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku).

Informacje:
Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

About Kasia

Zobacz również

Wystawa Paulina Grosz LOT

GAK Plama Pilotów 11, Gdańsk Otwarcie wystawy: 10 sierpnia, godzina 18:00 Zapraszamy na wystawę Pauliny …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.